Forprosjekt Nasjonalt Kompetansenter for ungdomsarbeid og -medvirkning (NAKUM)

 

I Norge i dag finnes det ingen koordinerende institusjon eller ressurssenter innenfor ungdomsarbeid (åpne fritidstiltak), ungdomsmedvirkning og/eller ungdomsinformasjon.

 

Behovet for en slik koordinerende instans har vært diskutert i mange år – både fra ulike ekspertgrupper, forskere, Barneombudet, kommuner og fylkeskommuner, ungdomsfeltet selv og ulike departement.
 

Høsten 2012 gjennomførte Tvibit en utredning om et nasjonalt kompetansesenter for ungdomsarbeid og -medvirkning (NAKUM), på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet. Våren 2013 sendte BLD utredningen på høring til alle relevante miljøer i landet.
 

Utredningen støttet seg på en ressursgruppe bestående av representanter fra

  • Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
  • Ungdom&Fritid
  • BURO/UngOrg
  • Redd Barna
  • Barneombudet
  • ung.no/Bufdir
  • Forum for ungdomsinformasjonskontor i Norge 
  • Tvibit
  • Ulike internasjonale modeller (med hovedfokus på Estland, Sverige og Storbritannia)

Tvibit mener det er behov for å etablere et nasjonalt kompetansesenter for ungdomsarbeid og -medvirkning (NAKUM) som er basert på utfordringer og behov blant ungdomsarbeidere og kommuner i Norge, som bygger på Tvibits og samarbeidsorganisasjonenes metoder og erfaringer, samt gode nasjonale og internasjonale løsninger.

Konseptet som ble presentert i forprosjektet kan bidra til å løse et flertall av utfordringene som er påpekt av Ekspertgruppen for ungdoms fritidsmiljø og målgruppen selv, samt avlaste og øke kompetansen i de eksisterende organisasjonene innenfor ungdomsarbeid, ungdomsmedvirkning og ungdomsinformasjon.

 

 

 

Barneombudet har vært en viktig støttespiller for forprosjektet. Les hva Barneombudet sier om NAKUM på Barneombudets Fagblogg.