OM TVIBIT

Tvibit er en hub for kultur og kreativ virksomhet. Gjennom eksperimentering, medvirkning, og egenkraftmobilisering utvikler Tvibit mennesker og ideer innenfor ny og ung kultur, og kreativ næring. Virksomheten er lokalt forankret, med verden som nedslagsfelt.

Tvibit fokuserer på satsingene ung ny kultur, musikk, film og media, kreativ virksomhet, kafé og møteplass. Tvibit er en tjeneste underlagt Kultur og idrett i Tromsø kommune.

VISJON

En meningsfull og bærekraftig verden, hvor kreative mennesker og ideer setter sitt preg på utviklingen og fremtiden

  1. Konkurransedyktige muligheter for å utvikle seg fra amatørnivå til internasjonalt relevant, med Tromsø som utgangspunkt, og med verden som nedslagsfelt

  2. Tvibit som en sentral koblingsboks for mennesker og ideer i Arktis, og det naturlige møtestedet for utfordrere og visjonære på tvers av grupper og geografi

VERDIER

1. Utfordre – Tvibit tror på å sprenge grenser, eksperimentere, gi rom til det nye og særegne

2. Medvirkning – medvirkning er sentralt i Tvibits ide, vår metode, og en bærende forutsetning i alt vi gjør. 

3. Empowerment- Tvibit mener at alle har ressurser til å bidra positivt til utviklingen av seg selv og verden rundt dem. Tvibit har egenkraftmobilisering og et positivt ressursfokus som grunnlag for vårt arbeid.

4. Samskaping - Tvibit er en hub - et møtested for mennesker og ideer. Vi tror på kraften i å skape ting sammen, på verdien av å lære av forskjellighet, vokse på ulikhet, og på synergien i å bringe mangfold sammen.

5. Bærekraft - Tvibit utvikler dagens mennesker og ideer med blikket rettet framover.

6. Open source - Tvibit er like mye en idé som et sted og en historie. Vi tror på åpen deling av tanker, metoder, ressurser, ideer, og verdi.

7. Glokal - Tvibit har et globalt og lokalt perspektiv.

Målgrupper

 Tvibit som sted og idé er for alle; et  inkluderende sted på tvers av alder, nivå, og andre faktorer. Vi har ulike satsinger med forskjellige målgrupper når det gjelder alder, sjanger, nivå ol.

Vi har et stort/spesielt fokus på unge mennesker fra 15-30 år, med mange tilbud og aktiviteter hovedsakelig myntet på dem.

 Tvibit motiverer mennesker til å bli aktiv, og finne sitt potensial; for å utvikle seg selv og verden; for å utfordre, inspirere, og skape sammen med andre.

 Tvibit som sted og tilbud skal formes/utvikles i dialog og samspill med målgruppene. Tvibit skal være tilstede blant målgruppene, engasjere seg i deres situasjon og verdensbilde, og strekke seg for å forstå hvor de kommer fra, hvor de er, og hvor de er på vei.